KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Bu doküman 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) madde 10 çerçevesinde “Veri Sorumlusu” olarak ECOPOL KİMYA SAN. TİC. A.Ş .’nin (“ECOPOL Kanun uyarınca ECOPOL’ a sunulmuş ve/veya toplanmış olan kişisel verilerinizin (adınız, adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz gibi kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi) (“Kişisel Veriler”) işlenmesine ve bunlara dair haklarınıza dair aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Kişisel Veriler ’in işlenmesi açısından Kanun kapsamında veri sorumlusu Velimeşe OSB 1.Yan yol. No:19 Ergene / TEKİRDAĞ adresinde yerleşik olan ECOPOL KİMYA SAN.TİC. A.Ş.’dir. ECOPOL tarafından bu surette Kişisel Verileriniz Kanun’a uygun olarak işlenebilmekte ve muhafaza edilebilmektedir.
  1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
ECOPOL Kişisel verileriniz, sözleşmelerinizin ve talimatlarınızın gereğinin yerine getirilmesi, sunulan hizmet için gerekli değerlendirmelerin yapılması, kredibilite değerlemelerinin yapılması, bankacılık mevzuatı, sigortacılık mevzuatı, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine ilişkin mevzuat, sermaye piyasası mevzuatı, vergi mevzuatı, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı ve tüketici hukuku başta olmak üzere yurt içi ve uluslararası mevzuata uyumun sağlanması, risk izleme ve bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, Kredi Kayıt Bürosu, Bankalar arası Kart Merkezi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu, Mali Suçları Araştırma Kurulu, Türkiye Bankalar Birliği, T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi paylaşımı, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, yasal mevzuattan kaynaklanan bilgi ve belge saklama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, dolandırıcılığın önlenmesi, güvenliğin sağlanması, Şirketimiz ihtiyaç duyulan planlama ve lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, finans, iletişim, pazar araştırması ve satın alma operasyonlarımızın yürütülmesi, Şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonlarının sürdürülmesi, hukuki süreçlerimizin yönetilmesi ve sosyal sorumluluk projelerinin gerçekleştirilmesi, tarafınıza kesintisiz olarak daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. Kişisel verileriniz yukarıda belirtilenlerin yanı sıra sizlere özel her türlü ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi için bu konuda aldığınız/alacağınız ürün ve hizmete ilişkin olarak siz değerli müşterimizle iletişim kurulabilmesi, ayrıca izin vermiş olmanız durumunda tanıtım, ürün/hizmet teklifi, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinde kullanılabilmesi ile tarafınıza uygun hizmetler ve ürünler geliştirilmesi, müşteri memnuniyeti çalışmaları yapılması, şirketimizin mevcut veya yeni ürün çalışmaları, pazar araştırması ve hedef müşteri grubu tespiti için işlenebilmektedir. ECOPOL ile iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü gerçek veya tüzel kişiler ile yapılan sözleşmeler veya birlikte yürütülen faaliyetler çerçevesinde, şirketimiz sözleşmeden kaynaklanan hukuki ve ticari yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, hak tesisi, hakların korunması, ticari ve hukuki değerlendirme süreçleri, hukuki ve ticari risk analizleri, mali işlerin yürütülmesi amacıyla kişisel verileriniz işlenebilmektedir.
  1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ İLE HUKUKİ SEBEPLERİ
Kişisel Veriler, ECOPOL tarafından, ECOPOL ’ nın müşterilerine ürün ve/veya hizmet sunması ve/veya herhangi bir nedenle ECOPOL ile sözleşmeli ya da sözleşmesiz ticari ilişki kurulması ve ifası kapsamında olmak üzere bilumum araç ve kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda ve yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda ve bu kapsamda ECOPOL ’nın sözleşmeler ve kanunlardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Bu hukuki sebeplerle toplanan Kişisel Veriler, ECOPOL tarafından Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu metinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. ECOPOL , Kişisel Verileri sadece kesin, açık ve yasal amaçlar dâhilinde toplayacak, yukarıda ilgili bölümde açıklanan Kişisel Verilerin işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklayabilecek olup Kişisel Verileri Kanun’da ve burada belirtilen çerçevede toplandıkları amaçlarla bağdaşmaz bir şekilde işlemeyecek ve işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kanunen saklama mecburiyeti bulunan haller saklı olmak üzere, re’sen veya ilgili kişinin talebi üzerine silecek veya yok edecek veya anonim hale getirecektir.
  1. KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ
Kişisel verileriniz; ilgili mevzuat hükümlerinin çizdiği sınırlar dahilinde, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve ilgili mevzuatın getirdiği yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile sınırlı olmak üzere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, ,Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, T.C Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu gibi otoritelere, bakanlıklara, yargı mercileri gibi kanunen yetkili kılınmış kamu kurumlarına, Bankalar arası Kart Merkezi, Kredi Kayıt Bürosu ve FINDEKS gibi kuruluşlara ECOPOL ’nun hukuki, mali, vergisel vb. denetimler amaçlarıyla iş ortaklarına, müşterilerine, tedarikçi ve üreticilerine, doğrudan ya da dolaylı olarak yurtiçi/yurtdışı iştiraklerine, ECOPOL yetkililerine, ECOPOL içi birimlere, hissedarlarına, iç ve dış denetçilere ve anlaşmalı bağımsız denetim firmalarına, hukuk danışmanlarına, sair danışmanlık, destek veya hizmet aldığı veya almayı planladığı üçüncü kişilere, diğer konularda danışmanlık destek veya hizmet aldığı veya almayı planladığı üçüncü kişilere (çeşitli ülkelerde sunucuları bulunabilecek bulut bilişim hizmeti sağlayıcıları da dâhil), kanunen yetkili kurum ve kuruluşlara ve özel kişilere, kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecek, yurtiçinde veya yurtdışında işlenebilecek ve ECOPOL tarafından ayrıca söz konusu Kişisel Veriler sair mecralar üzerinden de paylaşılabilecektir.
  1. KİŞİSEL VERİLER’E İLİŞKİN SAHİP OLUNAN HAKLAR
Kanun’un 11. Maddesi gereği, Kişisel Veri sahipleri ECOPOL’e başvurarak kendileri ile ilgili;
   • Kişisel Verileri’nin işlenip işlenmediğini öğrenme,
   • Kişisel Verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
   • Kişisel Verileri’nin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
   • Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
   • Kişisel Verileri’nin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzetilmesini isteme,
   • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verileri’nin silinmesini/yok edilmesini isteme,
   • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, Kişisel Veriler’in aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
   • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhlerine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
   • Kişisel Veriler’inin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramaları halinde giderilmesini talep etme haklarına sahiptirler.
KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU’nu bizzat elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ecopol@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.
Bilgilendirme metnini okudum. Müşteri İmzası:
Tarih: Müşterinin Adı Soyadı:
  1. KİŞİSEL VERİLER’E İLİŞKİN SAHİP OLUNAN HAKLAR
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde; kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, işlemenin hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizleri en şeffaf şekilde bilgilendirmek amacıyla bilgilerinize sunduğumuz, bir örneğine www.yigitoglu.com.tr internet sitemizde yer verilen “ECOPOL KİMYA A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma” metninde de belirttiğimiz üzere kişisel verileriniz izin vermiş olmanız durumunda tanıtım, ürün/hizmet teklifi, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinde kullanılabilmesi ile tarafınıza uygun hizmetler ve ürünler geliştirilmesi, müşteri memnuniyeti çalışmaları yapılması, şirketimiz ve iştiraklerimizin mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve pazar araştırması ve hedef müşteri grubu tespiti vb. için işlenebilmekte, yurt içinde ve yurt dışına aktarılabilmekte olup, bu konuda açık rızanıza ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çerçevede Ecopol Kimya San. Tic. A.Ş. tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak yukarıda belirtilen şekilde tanıtım, ürün/hizmet teklifi, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinde kullanılabilmesi ile tarafınıza uygun hizmetler ve ürünler geliştirilmesi; tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Şirketinizin birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Ecopol Kimya San. Tic. A.Ş bağlı şirketleri ve iştirakleriyle, Türkiye’de veya yurt dışında mukim olan gerçek ve tüzel 3. Kişilerle paylaşılması, aynı amaçlarla kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılması da dahil olmak üzere İşlenmesine, Aktarılmasına ve Yurt dışına aktarılmasını kabul ediyor musunuz?
Evet, kabul ediyorum. Hayır, kabul etmiyorum. Müşteri İmzası:
Tarih:
Müşteri/Tedarikçi Adı Soyadı/Unvan:

Daha fazla...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors